Komentarz do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Przedstawiam wybrane fragmenty z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (WE) nr 1069/2009 dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Na wstępie należy podkreślić, że zwierzętami gospodarskimi są między innymi lisy pospolite, lisy polarne, jenoty, norki, tchórzofretki, nutrie, szynszyle i króliki. Z poniżej przedstawionych zapisów rozporządzenia wynika, że odchody lisów pospolitych, lisów polarnych, jenotów, norek, tchórzofretek, nutrii, szynszyli i królików są obornikiem  i jeżeli będą odpowiednio przetworzone (kompostowane) są nawozem organicznym czyli materiałem pochodzenia zwierzęcego stosowanym do utrzymywania lub poprawienia odżywiania roślin. Z rozporządzenia również wynika, że usuwanie (czytaj utylizacja – komentarz red.) wszystkich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie jest wykonalne, ponieważ wiązałoby się z wysokimi kosztami i stwarzałoby zagrożenie dla środowiska. W interesie wszystkich obywateli jest bezpieczne i zrównoważone stosowanie szeregu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w wielu zastosowaniach, pod warunkiem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia. Nie ma konieczności usuwania obornika pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego jego przetworzenia. Obornik jest materiałem kategorii 2 i stosowanie jego jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu procesu jego kompostowania.  Szczegóły zapisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień zamieszczone są w tekście poniżej, który zawiera istotne dla omawianej sprawy wybrane fragmenty z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).   PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,  w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1) Dz.U. C 100 z 30.4.2009, s. 133. (1), po konsultacjach  z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana  w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. (2), a także mając na uwadze, co następuje:   (2) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstają przede wszystkim przy uboju zwierząt do spożycia przez ludzi, przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, na przykład produktów mlecznych, oraz przy usuwaniu zwierząt martwych oraz podczas stosowania środków zwalczania chorób. (3) Usuwanie wszystkich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie jest wykonalne, ponieważ wiązałoby się z wysokimi kosztami i stwarzałoby zagrożenie dla środowiska. W interesie wszystkich obywateli jest bezpieczne i zrównoważone stosowanie szeregu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w wielu zastosowaniach, pod warunkiem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia. Szereg produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest powszechnie stosowanych w ważnych branżach produkcyjnych, takich jak przemysł farmaceutyczny, paszowy i skórzany. (nie musi być utylizacji – dopisek red).   (34) Nie ma konieczności usuwania obornika i treści z przewodu pokarmowego pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego ich przetworzenia, dzięki któremu choroba nie będzie mogła być przeniesiona przez glebę.  ROZDZIAŁ I Przepisy wspólne Sekcja 1 Przedmiot, zakres i definicje  Artykuł 1  Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, w celu zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizowania tego zagrożenia,  a w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego  i paszowego.   Artykuł 2  Zakres stosowania  1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do: produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi na mocy prawodawstwa wspólnotowego;  2. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do następujących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego:  k) obornika i moczu, z wyjątkiem obornika i niezmineralizowanego guana.   Artykuł 3  Definicje  Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje: 6) „zwierzę gospodarskie” oznacza: a) każde zwierzę utrzymywane, tuczone lub hodowane przez człowieka i wykorzystywane do produkcji żywności, wełny, futer, piór, skór i skórek lub jakiegokolwiek innego produktu uzyskiwanego ze zwierząt lub w innych celach gospodarskich;  20) „obornik” oznacza kał lub mocz zwierząt gospodarskich, innych niż ryby hodowlane, ze ściółką lub bez;  22) „nawóz organiczny” i „polepszacz gleby” oznaczają materiały pochodzenia zwierzęcego stosowane do utrzymywania lub poprawienia odżywiania roślin oraz właściwości fizycznych i chemicznych oraz aktywności biologicznej gleb, stosowane oddzielnie albo łącznie; mogą zawierać obornik, niezmineralizowane guano, treść przewodu pokarmowego, kompost i pozostałości fermentacyjne.   Artykuł 9  Materiał kategorii 2  Materiał kategorii 2 obejmuje następujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego: a) obornik, niezmineralizowane guano i treść z przewodu pokarmowego;   Artykuł 13  Usuwanie i stosowanie materiału kategorii 2  Materiał kategorii 2:  e) jest kompostowany lub przekształcany w biogaz: (i) w następstwie przetworzenia lub bez przetworzenia, w przypadku obornika, przewodu pokarmowego i jego treści, mleka, produktów na bazie mleka  i siary, jaj i produktów jajecznych, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej;  f ) jest stosowany w glebie bez uprzedniego przetworzenia, w przypadku obornika, treści z przewodu pokarmowego oddzielonej od przewodu pokarmowego, mleka, produktów na bazie mleka i siary, jeżeli właściwy organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej;   Artykuł 15 Środki wykonawcze 1. Można ustanowić środki wykonawcze do niniejszej sekcji odnośnie do:  • zastosowania w glebie niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nawozów organicznych i polepszaczy gleby;   Artykuł 56  Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 marca 2011 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.  Sporządzono w Strasburgu dnia 21 października 2009 r.  W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący J. BUZEK  W imieniu Rady Przewodniczący  C. MALMSTRÖM Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  L 300/33 

Wróć