Konsekwencje niepokojenia zwierząt oraz okresy ochronne na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych

Mięsożerne zwierzęta futerkowe podobnie jak i inne zwierzęta gospodarskie i domowe bardzo niepokoją się widząc w swoim otoczeniu obce osoby lub nieznane im zwierzęta. Zawsze w stadzie na fermie wynikają z takich wizyt określone konsekwencje, jak; zwiększona nerwowość, a co za tym idzie różne negatywne w skutkach zachowania zwierząt. Obecność obcych osób może stanowić zagrożenie epizootyczne w wyniku zawleczenia na fermę groźnych chorób zakaźnych. Cykl hodowlany u zwierząt monoestrycznych, takich jak norki, lisy pospolite, lisy polarne i jenoty, które wydają jeden miot w ciągu roku dzieli się na kilka ważnych pod względem hodowlanym okresów, w których obecność w stadzie na fermie obcych osób lub zwierząt może spowodować negatywne skutki, w tym poważne straty materialne. Okresy hodowlane i konsekwencje niepokojenia zwierząt.  

Od 01 stycznia do 15 kwietnia - okres przygotowania do rui i krycie zwierząt – zwierzęta w obecności obcych ludzi i zwierząt niechętnie kryją, a będąc jeszcze w pełnej okrywie włosowej często w wyniku zdenerwowania wygryzają i niszczą swoje owłosienie. Po kopulacji zawsze dokonuje się oceny zwierząt w stadzie i niezdolne do rozrodu osobniki są z niego usuwane oraz usypiane i pozyskuje się od nich dobrej jakości skóry.  

Od 01 lutego do 15 lipca – okres ciąży i laktacji – w tym czasie niepokojone samice mogą ronić, wynosić z gniazda oseski, zabijać młode, nie przebywać z potomstwem w gnieździe co często prowadzi do ich wyziębienia i zagłodzenia.  

Od 15 lipca do 15 września – intensywny wzrost odsadzonych od matek szczeniąt (lisy, jenoty))/kociąt (norki) - niepokojone młode zwierzęta stają się nerwowe co może prowadzić do wzajemnego okaleczania i zagryzania.  

Od 15 września do 31 grudnia – okres kształtowania się ostatecznej okrywy włosowej
w wyniku niepokojenia zwierząt może dochodzić do wygryzania i niszczenia własnej okrywy włosowej.  W 1973 roku Minister Rolnictwa przedstawił informację dotyczącą okresów ochronnych na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych, której treść dotyczyła następujących zagadnień: „W sprawie okresów ochronnych na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych informujemy, co następuje: 

Z uwagi na niebezpieczeństwo zagrożeń epizootycznych zostały określone przez Ministra Rolnictwa zasady zabezpieczenia ferm zwierząt futerkowych obejmujące bezwzględny zakaz wstępu na ich teren osobom postronnym. Nie dotyczy to urzędowego lekarza weterynarii. 

Terminy okresów ochronnych na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych, w których należy zachować szczególną w ostrożność w obchodzeniu się ze zwierzętami i zachować całkowity spokój na fermie (patrz tabela). t Na fermach mięsożernych zwierząt futerkowych powinna być zachowana zasada spokoju w obchodzeniu się ze zwierzętami, dotyczy to głównie monoestrycznych zwierząt, dla których szczególnie w drugiej połowie ciąży, wykotów i odchowu musi być respektowane. t Na fermach zwierząt poliestrycznych konieczny jest także w tych okresach spokój i bezpieczne postępowanie ze zwierzętami. Samice kotne i karmiące nie powinny być chwytane. W wypadku konieczności – czynność tą może wykonać wyłącznie pracownik fermy lub sprawny zootechnik/lekarz weterynarii. 

Ze względów zarówno hodowlanych jak i epizootycznych, wskazany jest całkowity zakaz wstępu osób wizytujących fermy, ponieważ niepokojenie zwierząt może być przyczyną dużych strat gospodarczych.” Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 1973 roku Minister Rolnictwa uwzględnił w swojej informacji o okresach ochronnych na fermach zwierząt futerkowych tylko okres rozrodu i odchowu osesków zwierząt futerkowych. Jednak największe straty mogą powstawać w czasie obecności na fermie osób obcych w okresie po odsadzeniu szczeniąt/kociąt oraz w okresie kształtowania się u nich ostatecznej okrywy włosowej.  Dlatego ochrona zwierząt przed niepokojeniem powinna dotyczyć pełnego roku hodowlanego.  W celu pokrycia ewentualnych strat związanych z wizytą osób obcych na fermie właściciel zwierząt powinien uzyskać od podmiotu uprawnionego do wykonywania inspekcji fermy odpowiednie oświadczenie. Prawo w niektórych przypadkach przewiduje odszkodowania za straty w wyniku wykonywania czynności przez urzędowego lekarza weterynarii (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń).

Wróć